Predlekárska prvá pomoc

Predmet Zdravotná výchova je dvojročné štúdium. Predmet je povinný, klasifikovaný. V druhom ročníku po ukončení štúdia končí akreditovaným certifikátom, ktorý oprávňuje akceptovanie výučby napr. v autoškole.

V prvom ročníku sa vyučuje elearningom a praktickými cvičeniami. V druhom ročníku príprava na záverečné skúšky sa realizuje blokovým vyučovaním a praktickými cvičeniami.

Štúdium je ukončené záverečnými skúškami. Záverom roka činnosť prechádza do Integrovaného dňa záchrany, kde svoje praktické zručnosti študenti majú možnosť prezentovať. Predmet je zavedený na základe požiadavky Zb. zákona 330/1996 §8, písmeno g Európske referenčné centrum pre Prvú pomoc v Bruseli.

Súčasná doba potvrdzuje „úrazovú epidémiu“. Z toho dôvodu musí byť mladý človek vybavený uvedenou problematikou a zvládnuť tzv. „profesionálny boj o čas“ pri predlekárskej prvej pomoci.

Krédo predmetu: „žiť a pocitom, že som mohol niekomu zachrániť život a nepomohol som mu z nevedomosti uvážte, že je to neznesiteľný pocit!„

Význam PP je morálny a ekonomický pri správnej PP sa znížia výrazne náklady na liečbu pacientov. Zásada PP: Konať ihneď a správne (často bez pomoci iných a pomôcok) Chcem pomôcť KOMU?. • dieťaťu, manželovi, manželke, otcovi, mame, spolužiakovi, človeku z ulice...........................

Predlekárska prvá pomoc – zoznam tém:

 1. Téma: Pacient ohrozený na živote (potrebuje neodkladnú resuscitáciu, čiže oživovanie)
 2. Téma: Význam kyslíka pre ľudský organizmus
 3. Téma: Transport kyslíka z atmosféry až do bunky
 4. Téma: Základné životné funkcie ZŽF
 5. Téma: Diagnostika ZŽF
 6. Téma: Liečba ZŽF (A,B,C,D,E)
 7. Téma: Reťaz života
 8.  
 9. Ditta Abrhámová

Tvorivosť je prejav života...
život je pohyb
pohyb srdca
pohyb ducha
pohyb v tvorivom myslení
pohyb charakterizujúci mladosť...

autorka

Moja celoživotná profesia je aj mojím koníčkom

Krédo mojej profesie: profesia učiteľa je povolanie, ktoré potvrdzuje vzťah a lásku k mladému človeku, ktorou vychováva a usmerňuje osobnosť mladého človeka a zároveň ho impulzuje pre tvorivý náboj.

Pedagogická prax dokazuje, že pedagogická práca nikdy nekončí, je v svojej podstate láska k človeku vedúca k poznaniu hodnôt života.

Už 58 rokov sa venujem talentovanej mládeži s tvorivým prístupom k činnostiam. Odtiaľ sa odvíja moja pôsobnosť.

V roku 1958 som ukončila vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Po rodinných povinnostiach som v roku 1968 nastúpila ako stredoškolská profesorka do zamestnania na Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, kde pôsobím až dodnes.

V roku 1974 som absolvovala rigorózne skúšky z genetiky a fyziológie človeka  na PFUK v Bratislave, čím som získala doktorát Rerum naturae doctor.

Popri mojej výskumno-vedeckej činnosti na LFUK na PFUK som mala možnosť pracovať aj so svojimi študentmi. Tak vznikli prvé samostatné práce mojich študentov, ktorí reprezentovali naše gymnázium v Berlíne na Humbolthovej škole v Berlíne. Tieto práce položili základy vo vtedajšej ČSSR pre dnešnú SOČ. Autormi boli Čausov, Kapelerová, Kružliaková a iní. Tak sa stalo naše gymnázium priekopníkom. Neskôr som pôsobila ako metodik SOČ v rokoch 1973 až 1979. Za toto obdobie naši študenti vypracovali 627 prác, z ktorých 106 prác postúpilo do celoštátneho kola ČSSR. Získali sme 6 prvých miest, 7 druhých, 5 tretích miest a mnohé ocenenia rezortov.

Vo svojej aktívnej činnosti bola som fakultnou učiteľkou PFUK a FTVŠ UK v Bratislave. Podieľala som sa ako členka komisií na obhajobách diplomových prác. Spolupracovala som na vypracovávaní otázok na prijímacie pohovory LFUK. Spolupracovala som na vzniku učebných osnov z biológie, geológie, onkologickej výchovy pre Ministerstvo školstva. Spolupracovala som na vzniku maturitných otázok z biológie s celoštátnou pôsobnosťou.

Som spoluatorkou učebníc geológie, prírodopisu, učebných pomôcok pre celý rozsah biológie na gymnáziách. Recenzovala som mnohé diplomové práce poslucháčov PFUK, učebnice ekológie, metodiky, biológie a iné.

V moje pôsobnosti bol založený na tunajšej škole v 8-tych rokoch Klub mladých zdravotníkov, ktorý prerástol do nepovinného predmetu onkologickej výchovy a predlekárskej prvej pomoci. Toho času je to už povinný, klasifikovaný predmet pod názvom Predlekárska prvá pomoc. V roku 2010 naše gymnázium získalo akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR pre výuku uvedeného predmetu, zatiaľ ako jediné gymnázium v republike. Naše gymnázium sa stalo aj pilotnou školou pri zavádzaní onkologickej výchovy v SR. Tieto aktivity vykonávam spolu s Ligou proti rakovine a s lekármi záchrannej služby. Je to priestor pre výchovu mladého človeka s pozitívnym  myslením doplnený empatiou, kreativitou, flexibilitou. Činnosť sa rozvinula do aktivít, ktoré už dostali hodnotnú tradíciu na poli humánneho cítenia mladého človeka. Činnosť dôrazne ovplyvňuje atmosféru školy nášho gymnázia. Študenti sa s láskou zapájajú do uvedených aktivít.

Ako vyzerá tradícia našej školy?

V rokoch 1964 – 1991 pôsobil ako riaditeľ školy PhDr. Jozef Filan.

V rokoch 1973 – 74 vznikli prvé práce talentovanej mládeže nášho gymnázia, ktoré prerástli cez Študentskú vedeckú konferenciu (ŠVK) do dnešnej Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V tom čase kabinet biológie stojí pri zrode ŠVK – SOČ v ČSSR. Autorsky viedla Ditta Abrhámová, profesorka biológie.

Autori prvých prác sú študenti:

 • Gabriela Kružliaková,
 • Dagmar Kapellerová,
 • Pavol Čausov
 •  

neskôr sa pridali:

 • Viera Krátka,
 • Marcela Bavrířová,
 • Michal Semjan,
 • Andrej Popovič,
 • Katarína Kráľová a ďalší.
 •  

V období 1973 – 1999 v uvedenej činnosti študenti vybojovali v ČSSR: 8 zlatých, 7 strieborných a 5 bronzových miest.

V uvedenom období študenti vypracovali spolu 637 prác.

K atmosfére školy  veľkou mierou prispeli t.č. aj ďalší  profesori ako:

 • Milan Brišš,
 • Ružena Krpeľanová,
 • Miroslav Danihel,
 • Norbert Kyndl a ďalší za podpory riaditeľa školy.
Od roku 1992 až po súčasnosť je riaditeľom školy Ing. Norbert Kyndl

Ďalšie aktivity a tvorivý prístup so zameraním na nové progresívne prvky novej koncepcie vyučovacieho procesu sú charakteristickou črtou ďalšieho vývoja školy. Snaha prerástla do nových atribútov, ktoré ovplyvňujú vzdelávaciu úroveň mladých ľudí pripravených do života.  Na nových aktivitách sa autorsky podieľala RNDr. Ditta Abrhámová, za podpory riaditeľa školy. Spolupracujeme s mnohými kolegami, zvlášť s PaedDr. Andreou Letkovou a Ing. Patrikom Mrázekom.

 • V roku 1990 začíname spoluprácu s prezidentkou LPR v SR s MUDr. Evou Sirackou, DrSc.  Neskôr zavádzame onkologickú výchovu s jej aktivitami, ako je Deň jabĺk, Deň narcisov a i. na našej škole. Stojíme pri zrode zavádzania onkologickej výchovy na stredných školách v SR.
 • V roku 1996 v spolupráci s MUDr. Karolom Kaligom, t.č. prednostom Kliniky KAIM (ARO) Ružinov zavádzame výuku prvej pomoci (PPP) na našej škole.
 • V roku 2009 získavame ocenenie Ministra zdravotníctva spolu s prezidentsou kanceláriou zrealizovaním „Aleje onkologickej výchovy“ na školskom dvore.
 • V roku 2009 zavádzame do novej koncepcie vyučovacieho procesu predmet Zdravotná výchova. Predmet obsahuje učivo onkologickej výchovy, ďalšie civilizačné choroby a učivo prvej pomoci (PPP).
 • V roku 2010 získavame akreditáciu Zdravotníckej výchovy pre PP. Študenti po ukončení výuky PP získavajú certifikát platný pre všetky autoškoly v SR, ako aj spôsobilosť mladého záchrancu.
Program činnosti:
 • Deň jabĺk
 • Deň narcisov
 • Rozprávkový les
 • návšteva detskej onkológie
 • šírenie osvety v uliciach Bratislavy
 • založenie Klubu zdravia
 • Workshopy, besedy, prednášky
 • darovanie krvi – Maturantská kvapka krvi
 • Integrovaný deň záchrany
 • Prvá pomoc – záverečné skúšky za prítomnosti lekárov
 •  
Význam:

vedenie mladého človeka k:

 • humánnosti,
 • spolucítenia s chorými,
 • dôležitosti prevencie,
 • zdravému životnému štýlu,
 • najnovším poznatkom v onkológii,
 • pozitívnemu mysleniu,
 • tolerancii,
 • empatii,
 • tvorivosti,
 • ďalším hodnotám života.
 •  

Vyučujúci: RNDr. Ditta Abrhámová, PaedDr. Andrea Letková, Mgr. Miroslava Kalinová Snidová